MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie


prace społecznie użyteczne w 2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie na podstawie zawartego w dniu 10.02.2016r. porozumienia pomiędzy Starostą Pruszkowskim, a Prezydentem Miasta Pruszkowa organizuje prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracują na stanowisku pracownika gospodarczo-porządkowego (7 osób) i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym (3 osoby). Wykonują prace na rzecz społeczności lokalnej na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Centrum Aktywności Lokalnej w Pruszkowie.

Prace społecznie użyteczne organizowane są na podstawie przepisów :
- Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 149)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U Nr 155 poz. 921)
    Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ich rolą jest zdyscyplinowanie, kształtowanie postawy, nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych, a w rezultacie mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.
    Prace te wykonywane są przez osobę bezrobotną w maksymalnym wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.
    Za prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę, które podlega waloryzacji i nie jest opodatkowane. Zgodnie z zawartym porozumieniem Starosta refunduje Gminie ze środków Funduszu Pracy 60% kwoty świadczenia wypłacanego bezrobotnemu za wykonane prace.


 

pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie informuje, że od 3 marca br. mieszkańcy Pruszkowa, których trudna sytuacja finansowa nie pozwala  na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej mogą skorzystać  z nieodpłatnego poradnictwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa pracy

Poradnictwo będzie prowadzone w Centrum Aktywności Lokalnej w Pruszkowie, ul. Jasna 3 – parter – II klatka
w godzinach 15.00 – 18.00 w następujące czwartki:

03 marca
10 marca        
17 marca
14 kwietnia
21 kwietnia
28 kwietnia
12 maja
19 maja
                                                            
Poradnictwo prowadzi Studencka Poradnia Prawna działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Porady są udzielane przez wolontariuszy - studentów prawa i są one sporządzane na podstawie rozmowy z klientem oraz złożonych przez niego kopii dokumentów. Opinia sporządzana jest pisemnie po uprzedniej konsultacji z prawnikiem konsultantem.
Osoby, które chcą skorzystać z porad prawnych na spotkanie powinny zabrać kopie dokumentów, które dotyczą danej sprawy.

Pomoc rzeczowa w formie żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie w 2016 roku podpisał aneksy do porozumień zawartych w 2015r. z Fundacją „Dzieci Mazowsza” i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na kierowanie osób/rodzin po pomoc żywnościową realizowaną z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ten stanowi uzupełnienie systemu świadczeń społecznych oraz ogólnopolskiego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kryterium dochodowym kwalifikującym osoby/rodziny do tej formy pomocy jest dochód do wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a które aktualnie wynosi :
- 951 zł dla 1- osobowego gospodarstwa domowego (150% z kwoty 634 zł)
- 771 zł na osobę w rodzinie (150% z kwoty 514 zł)
    Pomoc w formie żywności skierowana jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, spełniających przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej i wydawana jest na podstawie pisemnego skierowania wystawianego przez pracownika socjalnego MOPS.