MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Godziny urzędowania; w tym przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach o:
- świadczenia rodzinne
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawcze 500+
- jednorazowe świadczenie "za życiem")


Poniedziałek - 10.30 – 17.00
Wtorek, środa, czwartek – 8.30 – 15.00
Piątek – nieczynne (dzień wewnętrzny)

Telefon: 22 759 46 92


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie na podstawie zawartego w dniu 09.02.2017r. porozumienia pomiędzy Starostą Pruszkowskim, a Prezydentem Miasta Pruszkowa organizuje prace społecznie użyteczne dla 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracują na stanowisku pracownika gospodarczo-porządkowego (5 osób) i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym (3 osoby). Wykonują one prace na rzecz społeczności lokalnej na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Książnicy Pruszkowiskiej.

Prace społecznie użyteczne organizowane są na podstawie przepisów:
- Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 645 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U Nr 155 poz. 921)

    Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ich rolą jest zdyscyplinowanie, kształtowanie postawy, nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych, a w rezultacie mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.
    Prace te wykonywane są przez osobę bezrobotną w maksymalnym wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.
    Za prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę, które podlega waloryzacji i nie jest opodatkowane. Zgodnie z zawartym porozumieniem Starosta refunduje Gminie ze środków Funduszu Pracy 60% kwoty świadczenia wypłacanego bezrobotnemu za wykonane prace.


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;
5) wykształcenie zgodne z wymogami Ustawy, uprawniające do podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny
6) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych, bieżących aktów normatywnych skierowanych m.in. do klientów pomocy społecznej;
7) komunikatywność, samodzielność, sumienność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów;
8) umiejętność podejmowania decyzji i umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera
2) doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
3) wiedza z zakresu praktycznego stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego;
4) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
2) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych, opracowywanie planu pomocy rodzinie i przygotowywanie projektów decyzji,
3) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
5) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
6) sporządzanie sprawozdań i analiz,
7) współuczestnictwo w akcjach organizowanych przez Ośrodek,

IV. Do naboru należy przedłożyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kserokopia świadectw pracy;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o stanie zdrowia

Wymagane dokumentny należy składać w sekretariacie MOPS w Pruszkowie, ul. Helenowska 3a.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie w 2016 roku podpisał aneksy do porozumień zawartych w 2015r. z Fundacją „Dzieci Mazowsza” i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na kierowanie osób/rodzin po pomoc żywnościową realizowaną z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ten stanowi uzupełnienie systemu świadczeń społecznych oraz ogólnopolskiego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kryterium dochodowym kwalifikującym osoby/rodziny do tej formy pomocy jest dochód do wysokości 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a które aktualnie wynosi:
- 1268 zł dla 1- osobowego gospodarstwa domowego (200% z kwoty 634 zł)
- 1028 zł na osobę w rodzinie (200% z kwoty 514 zł)
    Pomoc w formie żywności skierowana jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, spełniających przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej i wydawana jest na podstawie pisemnego skierowania wystawianego przez pracownika socjalnego MOPS.