MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków


 

Godziny urzędowania; w tym przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach o:
- świadczenia rodzinne
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawcze 500+
- jednorazowe świadczenie "za życiem")


Poniedziałek - 10.30 – 17.00
Wtorek, środa -  8.30 – 15.00
Czwartek -  8.30 – 15.00
Piątek – nieczynne (dzień wewnętrzny)

Telefon: 22 759 46 92


 


 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie
 
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK SOCJALNY


 
I. Wymagania niezbędne:    
  
1) obywatelstwo polskie;       
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;
5) wykształcenie zgodne z wymogami Ustawy, uprawniające do podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny
6) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych, bieżących aktów normatywnych skierowanych m.in. do klientów pomocy społecznej;
7) komunikatywność, samodzielność, sumienność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów;
8) umiejętność podejmowania decyzji i umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
 
II. Wymagania dodatkowe:
 
1) znajomość obsługi komputera
2) doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
3) wiedza z zakresu praktycznego stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej
i kodeksu postępowania administracyjnego;
4) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.     
  
III. Zakres wykonywanych zadań:
 
1) rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
2) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie
o pomoc dla zainteresowanych, opracowywanie planu pomocy rodzinie i przygotowywanie projektów decyzji,
3) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
5) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją, prowadzenie dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami,
6) sporządzanie sprawozdań i analiz,
7) współuczestnictwo w  akcjach organizowanych przez Ośrodek,

IV.  Do naboru należy przedłożyć następujące dokumenty:
 
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kserokopia świadectw pracy;
4) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie;
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
7) oświadczenie o niekaralności,
8)  oświadczenie o stanie zdrowia
     
Wymagane dokumentny należy składać w sekretariacie MOPS w Pruszkowie,
ul. Helenowska 3 a,   w  terminie do dnia 30 marca 2018 r.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku.
o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458)”.