MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie


ogłoszenie o naborze asystenta rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

 

Zatrudni asystenta rodziny na umowę zlecenie

 

I. Wymagania niezbędne:     

  

1)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

3) co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona;

5) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;

9) komunikatywność, samodzielność, sumienność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów;

10) umiejętność podejmowania decyzji i umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość obsługi komputera

2) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.      

   

III. Zakres wykonywanych zadań:

 

  1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy
    z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

 

- prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi

- dbania o zdrowie

- gospodarowania budżetem

- wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny

- pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny

- usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o  

   edukację i rozwój dzieci

- propagowania wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i

   trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego;

 

  1. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny;

 

  1. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 

  1. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 

  1. Współpraca z pracownikami socjalnymi i pracownikami innych sekcji na terenie Ośrodka oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

 

 

IV.  Do naboru należy przedłożyć następujące dokumenty:

 

1) list motywacyjny;

2) życiorys – curriculum vitae;

3) kserokopia świadectw pracy;

4) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie;

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

7) oświadczenie o niekaralności,

8)  oświadczenie o stanie zdrowia

 

Wymagane dokumentny należy składać w sekretariacie MOPS w Pruszkowie,
ul. Helenowska 3 a,   w  terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku.
o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458)”.


 

 

ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika gospodarczego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK GOSPODARCZY ½ etatu

 

Do zadań pracownika będzie należało utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń MOPS.

 

I. Wymagania niezbędne:     

  

1) obywatelstwo polskie;       

2) pełna zdolność doczynności prawnychoraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;

   

II.  Do naboru należy przedłożyć następujące dokumenty:

 

1) list motywacyjny;

2) życiorys – curriculum vitae;

3) kserokopia świadectw pracy;

4) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie;

5) oświadczenie o niekaralności,

6)  oświadczenie o stanie zdrowia

 

Wymagane dokumentny należy składać w sekretariacie MOPS w Pruszkowie,
ul. Helenowska 3 a, w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku.
o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458)”.

Pomoc rzeczowa w formie żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie w 2016 roku podpisał aneksy do porozumień zawartych w 2015r. z Fundacją „Dzieci Mazowsza” i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na kierowanie osób/rodzin po pomoc żywnościową realizowaną z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ten stanowi uzupełnienie systemu świadczeń społecznych oraz ogólnopolskiego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kryterium dochodowym kwalifikującym osoby/rodziny do tej formy pomocy jest dochód do wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a które aktualnie wynosi :
- 951 zł dla 1- osobowego gospodarstwa domowego (150% z kwoty 634 zł)
- 771 zł na osobę w rodzinie (150% z kwoty 514 zł)
    Pomoc w formie żywności skierowana jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, spełniających przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej i wydawana jest na podstawie pisemnego skierowania wystawianego przez pracownika socjalnego MOPS.


 

prace społecznie użyteczne w 2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie na podstawie zawartego w dniu 10.02.2016r. porozumienia pomiędzy Starostą Pruszkowskim, a Prezydentem Miasta Pruszkowa organizuje prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracują na stanowisku pracownika gospodarczo-porządkowego (7 osób) i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym (3 osoby). Wykonują prace na rzecz społeczności lokalnej na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Centrum Aktywności Lokalnej w Pruszkowie.

Prace społecznie użyteczne organizowane są na podstawie przepisów :
- Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 149)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U Nr 155 poz. 921)
    Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ich rolą jest zdyscyplinowanie, kształtowanie postawy, nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych, a w rezultacie mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.
    Prace te wykonywane są przez osobę bezrobotną w maksymalnym wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.
    Za prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę, które podlega waloryzacji i nie jest opodatkowane. Zgodnie z zawartym porozumieniem Starosta refunduje Gminie ze środków Funduszu Pracy 60% kwoty świadczenia wypłacanego bezrobotnemu za wykonane prace.