MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Główny Cel Projektu:
Podniesienie samooceny oraz zaktywizowanie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także w nich samych.

Zajęcia w ramach Projektu:

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
GRUPA WSPARCIA
ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
TRENINIG UMIEJĘTNOŚCI INDYWIDUALNYCH Z ASYSTENTAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KYNOTERAPIA Z FOTOREPORTAŻEM
WYJAZDY EDUKACYJNO – REKREACYJNE

Projekt „Wychodząc z Mgły” realizowany jest w ramach Programu „Oparcie Społeczne Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” i współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt „WYCHODZĄC Z MGŁY” realizowany jest od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

DLACZEGO PROJEKT ???
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów realizuje Projekt pn.: „Wychodząc z Mgły”, który wspiera szczególną grupę naszych podopiecznych – osoby z zaburzeniami psychicznymi.
MOPS w Pruszkowie pragnie wspierać grupę osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez innowacyjne działania prowadzone na rzecz tych osób, w tym: aktywizację, zagospodarowanie czasu wolnego, proponowanie alternatywnych wzorców zachowań społecznych, przełamywanie stereotypów postrzegania, wskazanie pozytywny wzorców postępowania.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT „WYCHODZĄC Z MGŁY” ???

W Projekcie uczestniczy 10 osób, które:

 • są w wieku aktywności zawodowej;
 • przedstawią pisemną deklaracje (zgodę) na uczestnictwo w Projekcie;
 • są Klientami naszego Ośrodka;
 • mają zdiagnozowane zaburzenia psychiczne.

Grupa osób, którą chcemy wspierać poprzez realizację projektu, to ludzie wycofani, z niską samooceną, brakiem pewności siebie i brakiem chęci do wychodzenia poza utarte schematy funkcjonowania. Często są to osoby bezrobotne, bądź podejmujące jedynie niskopłatne prace dorywcze. Jest to spowodowane brakiem umiejętności zaistnienia na rynku pracy, bądź trudnościami w utrzymaniu się na tym rynku. Bardzo często taka sytuacja jest wynikiem braku wiary we własne możliwości lub po prostu niechęcią do podejmowania zatrudnienia przez osoby chore psychicznie.
Cechą charakterystyczną osób z zaburzeniami psychicznymi, które korzystają ze wsparcia naszego Ośrodka jest samotność, wyizolowanie i brak chęci lub motywacji do partycypacji (uczestniczenia) w życiu społecznym. Ludzie ci nie zakładają rodzin i unikają bliskich kontaktów ze społecznością lokalną (np. z sąsiadami). Jako przyczynę takiego zachowania możemy podać niską samoocenę i brak samoświadomości w obszarze swoich możliwości. Poprzez Projekt chcemy wskazać osoby z zaburzeniami psychicznymi, jako pełnowartościowe – posiadające własne ambicje, chęć samorealizacji oraz mogące być pełnowartościowymi partnerami w pełnieniu ról społecznych dostępnych dla każdego członka wspólnoty lokalnej.
W związku z tym, że nasi Uczestnicy obawiają się wchodzenia w relacje społeczne i poruszania się po świecie „zewnętrznym” oraz często nie posiadają nawet podstawowych umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym pragniemy wspierać ich w zmianie takich postaw. W tym celu zostaną zatrudnieni asystenci osób niepełnosprawnych, którzy będą wspomagali Beneficjentów w przełamywaniu barier.
Opisując grupę naszych Uczestników możemy śmiało porównać ich do ludzi błądzących we mgle (stąd nazwa projektu), którzy z jednej strony pragną wydostać się na światło dzienne – uzyskać poczucie akceptacji, ale z drugiej strony obawiają się przekroczyć ledwo dostrzegalną granicę dwóch światów i stracić fałszywe poczucie bezpieczeństwa, którym otaczają się na co dzień.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie samooceny oraz zaktywizowanie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także w nich samych.
Powyższy cel można jednak uszczegółowić i podzielić na osiągnięcia:
w sferze „mentalnej” już samo uczestnictwo w zajęciach i spotkaniach to rodzaj aktywności (mobilizacji wewnętrznej), która poprzez bycie w grupie daje poczucie siły i pewności siebie; najczęściej to grupa wyzwala potrzebę samorealizacji, potrzebę wiedzy i nowych umiejętności, a to jest właśnie droga do przezwyciężenia poczucia marginalizacji i wykluczenia, praktyczna pomoc grupy osób zaburzonych psychicznie na etapie przygotowywania zajęć (współpraca z prowadzącymi zajęcia – planowanie tematyki kolejnego spotkania, przygotowywanie sali na zajęcia i sprzątanie sali po zajęciach, a także przygotowywanie podwieczorków i udział w przygotowywaniu harmonogramu jednodniowych wycieczek ) będzie dowodem przełamania bierności i pasywności tego środowiska, jego możliwości integracyjnych i odkrycia własnego potencjału.
Współuczestnictwo osób zaburzonych psychicznie w tego typu przygotowania rozumiemy jako uczynienie ich „podmiotem” – nie „przedmiotem” naszych działań; w sferze praktycznej zdobycie umiejętności poruszania się i zaprezentowania się na rynku pracy oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy będą również mogli uzyskać informacje, gdzie szukać ofert pracy dostosowanych do rodzaju ich schorzeń; zdobycie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym oraz wsparcie przy przełamywaniu lęków wynikających z nawiązywania kontaktów ze społecznością lokalną.

Dzięki odpowiednio dobranym i zaplanowanym zajęciom oraz założonym celom, projekt przyczyni się do:

 • poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym, poprzez włączanie społeczne tych osób i wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznej dostępnych członkom społeczności, w której żyją;
 • poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym, a także w instytucjach zapewniających im wsparcie; integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie przez zmianę istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej tych osób, np. w kontekście nieprawidłowego funkcjonowania tych osób na rynku pracy.

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

W ramach Projektu „WYCHODZĄC Z MGŁY” są realizowane następujące działania:

 • 42 godziny terapii zajęciowej – zajęcia prowadzone przez terapeutę zajęciowego(zajęcia prowadzone w grupach),

CEL: wyciszenie negatywnych emocji oraz wypracowanie lub pogłębienie zainteresowań Uczestników Projektu. Jednocześnie w wyniku realizacji tych zajęć otrzymamy zbiór prac plastycznych, które Beneficjenci będą mogli zaprezentować na wernisażu kończącym Projekt i tym samy podnieść własną samoocenę. W czasie zajęć Uczestnicy wraz z terapeutą będą przygotowywali sobie podwieczorki, co dodatkowo wyposaży ich w umiejętność zabezpieczenia swoich podstawowych potrzeb;

 • 26 godzin grupy wsparcia – prowadzona przez psychologa,

CEL: podniesienie umiejętności komunikacyjnych Uczestników oraz wypracowanie wrażliwości i empatii względem innych osób, a także nabycie pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi i umiejętność mówienia o swoich problemach. Beneficjenci będą mogli również omówić trudności i wymienić doświadczenia, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Grupa wsparcia będzie prowadzona, w taki sposób, aby po zakończeniu projektu Uczestnicy posiadali umiejętności utworzenia grupy samopomocowej;

 • 2 godziny grupowego doradztwa zawodowego i 15 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego – zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego,

CEL: nabycie umiejętności poruszania się i zaprezentowania się na rynku pracy oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy będą również mogli uzyskać informacje, gdzie szukać ofert pracy dostosowanych do rodzaju ich schorzeń;

 • 90 godzin trening umiejętności indywidualnych z asystentami osób niepełnosprawnych,

CEL: zdobycie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym oraz wsparcie przy przełamywaniu lęków wynikających z nawiązywania kontaktów ze społecznością lokalną (m.in. praktyczne poznanie zasad korzystania z biblioteki publicznej, robienie zakupów, dokonywanie opłat na poczcie lub w banku, itp.);

 • 30 godzin kynoterapii z fotoreportażem – zajęcia prowadzone przez kynoterapeutów z udziałem psów terapeutów, fotografa i wizażystki,

CEL: zaktywizowanie ruchowe poprzez zabawy i ćwiczenia z udziałem psów terapeutycznych, podniesienie samooceny i poprawę samopoczucia uczestników zajęć przez wzajemne przygotowanie siebie i psów do zdjęć: malowanie się, dobieranie dodatków, czesanie, podniesienie wiedzy na temat swoich atutów, naukę ich eksponowania
na zajęciach z wizażystką, podniesienie umiejętności autoprezentacji poprzez omówienie i ćwiczenia przy przygotowaniu się do zdjęć, a następnie ich omówienie, podniesienie wiedzy o fotografii i robieniu portretów osób i zwierząt – fotograf omówi i pokaże zasady zachowania „przed obiektywem”. Jednocześnie w wyniku realizacji tych zajęć zorganizujemy wernisaż kończący projekt, na którym wystawione zostaną zdjęcia Uczestników z udziałem psów terapeutów oraz wykonane przez nich samych i tym samym podniosą własną samoocenę. Zostaną także przygotowane kalendarze z wykorzystaniem zdjęć z sesji fotograficznej, które otrzymają uczestnicy Projektu, oraz które będą rozprowadzane jako materiały promocyjne wśród społeczność lokalnej.

 • Organizacja dwóch wyjazdów edukacyjno – rekreacyjnych do Warszawy,

CEL: wskazanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie zobaczenie miejsc, do których nasi Beneficjenci mają, z różnych przyczyn, utrudniony dostęp. Wyjazdy będą zorganizowane do:
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie, Multikina na seans filmowy. Podczas każdego wyjazdu Uczestnicy będą mieli zapewniony obiad w jednej z warszawskich restauracji.