MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

 Pruszków, dn. 29.11.2012

 

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
O g ł a s z a
konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

R o d z a j  z a d a n i a
Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego świadczącej pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym.