MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r.(z późniejszymi zmianami.)

Wolontariusz to osoba, która kieruje się wrażliwością i troska o innego człowieka  niosąc pomoc, służąc  potrzebującym czasem, umiejętnościami, doświadczeniem, humorem …..

Praca ta często opiera się na przyjaźni.

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych osób (wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie od kilku lat funkcjonuje wolontariat, który działa zgodnie z  Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dziennik Ustaw Nr 96 poz.873 z dnia 29 maja 2003 przepisy wprowadzające ustawę w DZ.U nr 96 poz. 874 z późniejszymi zmianami), która reguluje warunki i zasady współpracy z wolontariuszem. 

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzanie czasu wolnego. Często też bywa ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego.

Odbiorcami działań prowadzonych w ramach naszego wolontariatu są:   

- dzieci i młodzież,
- osoby starsze,
- niepełnosprawne,
- matki samotnie wychowujące dzieci, 
- bezrobotni.

 

Wolontariusze


•   pomagają osobom starszym i niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego,zaspokajają potrzebę kontaktu;
•    dzieciom i młodzieży pomagają w nauce;
•    uczą i bawią się z dziećmi w klubie dziecięcym;
•    organizują imprezy dla seniorów np. zabawy taneczne, Dzień Matki, Miesiąc Aktywnego Seniora;
•    organizują dla seniorów prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi;
•    udzielają porad oraz organizują czas wolny seniorom w Ośrodku Aktywizacji Seniorów „AS”
•    prowadzą grupy zainteresowań: hafciarską, malarską w Ośrodku Aktywizacji Seniorów ;

  • prowadzą grupy wsparcia;
  • udzielają porad prawnych


Jesteśmy otwarci na nowe pomysły.

 

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza pracującego z osobą starszą, niepełnosprawną lub samotną należy między innymi - dotrzymywanie jej towarzystwa poprzez: odwiedziny, rozmowy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wykonywaniu zakupów czy wyjściu do lekarza.
W przypadku pracy z dziećmi - spotkanie się co najmniej raz w tygodniu, pomoc w nauce, uczenie aktywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań dziecka, przyjacielska rozmowa.
            Pierwsze wejście wolontariusza do rodziny, osoby starszej, samotnej czy niepełnosprawnej odbywa się w towarzystwie koordynatora.

 

Wolontariuszem może być każdy, kto chce i jest w stanie świadomie, działać
na rzecz innych. Przy czym przez świadomość rozumiemy dobry stan psychiczny, umożliwiający pozytywne oddziaływanie na rzecz własnego środowiska.

 

Przyjęto również, iż z działalności wolontarystycznej wyklucza  się bardzo małe dzieci, nastolatkom zaś, za zgodą rodziców, pozwala się włączać w pomoc innym.
W naszym Ośrodku przyjmujemy do wolontariatu osoby powyżej 15 roku życia.

Z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza.

 

Po zakończeniu pracy istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w MOPS.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Grażyny Zielińskiej - koordynatora wolontariatuw MOPS Pruszków; ul. Jasna 3
tel. 22 728-44-97,

 

w godzinach: poniedziałek 10.00 - 18:00;
wtorek - piątek 8.00 – 16.00 .
 Serdecznie zapraszamy do grona wolontariuszy


POBIERZ ANKIETĘ DLA WOLONTARIUSZA