MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

UWAGA: Dokumenty w formacie PDF. Pobierz darmowy program TUTAJ jeśli masz problem z poprawnym wyświetleniem i wydrukowaniem dokumentów.


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.)

3. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

4. Zaświadczenie lekarskie do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

5. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

6. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

7. Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny z dodatkami

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.)

5. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

6. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do SZO

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2. Zaświadczenie lekarskie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.)

4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

5. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

 

DODATKOWE OŚWIADCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNEJ SYTUACJI; W TYM:

1. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

2. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

3. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

4. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

2. Zaświadczenie lekarskie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

 


DODATKI MIESZKANIOWE


1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z oświadczeniem RODO

2. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z oświadczeniem RODO

3. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego "Czyste powietrze"