MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:
 
1.najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
2.osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
3.osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
4.innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
5.osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego oraz na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego.
 
Dodatek mieszkaniowy  nie przysługuje osobom przebywającym w;
1.domu pomocy społecznej,
2.młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3.schronisku dla nieletnich,
4.zakładzie poprawczym,
5.zakładzie karnym,
6.szkole, w tym w szkole wojskowej
  -jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
nie przekroczył w gospodarstwie:
1.jednoosobowym - 40%
2.wieloosobowym - 30%
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.
Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art.2 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 
W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art.5 ust.7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach o których mowa w art.2 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny ( dom jednorodzinny ), w przeliczeniu na liczbę członków
gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
 
1. 35 m² - dla 1 osoby
2. 40 m² - dla 2 osób
3. 45 m² - dla 3 osób
4. 55 m² - dla 4 osób
5. 65 m² - dla 5 osób
6. 70 m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m²

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od  liczby członków gospodarstwa domowego.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 


 


DODATEK ENERGETYCZNY

 


- dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy
 
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

 


Zryczałtowany dodatek energetyczny wg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 i 730) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r. poz.966 ), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu jej dostarczenia.
 
Dokumenty, które należy złożyć celem przyznania dodatku energetycznego:
 

 

  1. wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  2. Kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)
  3. rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną

 

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3a w pokoju 30 ( parter ) tel. 22 770 60 29
 
godziny przyjęć:
 
poniedziałek - 1030- 1730
wtorek – 830 – 1300
środa - nieczynne
czwartek 1100 - 1530
piątek - 1100 – 1530   (wydawanie decyzji)

 


INNE WAŻNE INFORMACJE

 


Wysokość dodatku energetycznego ogłaszanego przez Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019r obowiązująca w okresie od 1 maja 2021r do 30 kwietnia 2022r wynosi miesięcznie:
 

 

  • dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego 12,09 zł na miesiąc
  • dla gospodarstwa domowego 2-4 osobowego 16,79 zł na miesiąc
  • dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego 20,15 zł na miesiąc

 

 

TUTAJ POBIERZESZ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY