MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

DODATKI MIESZKANIOWE

 W dniu 5 stycznia 2021r weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020r o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój  mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021r poz.11)  zmieniająca  m. in. ustawę z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz.1842 z  póź. zm.)
Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną:

 1. Dodatek może zostać przyznany w przypadku wniosku złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19
 2. We wniosku o dodatek mieszkaniowy z data wsteczną wnioskodawca wskazuje okres poprzedzający dzień złożenia wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.”Dochód w dodatku mieszkaniowym wstecz ustala się za 3 miesiące poprzedzające miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy wstecz. Wydatki ustala się za miesiąc poprzedzający od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy”
 3. Jeżeli wnioskodawca miał przyznany dodatek mieszkaniowy w miesiącach wcześniejszych to dodatek z mocą wsteczną nie przysługuje.
 4. Wnioskodawca we wniosku o dodatek mieszkaniowy wstecz wskazuje okres poprzedzający w formie klauzuli dołączonej do wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę

Treść klauzuli:
Wnioskuję o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID 19 za okres od……….. Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy


Warunki przyznania dopłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19:

 • Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.
 • Wysokość dodatku powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku  ustalonego zgodnie z art.6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( czyli wyliczonego normalnie )
 • W przypadku przyznania dodatku powiększonego o dopłatę, ubiegającemu się o dodatek powiększony i posiadającemu prawo do dodatku na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej decyzji wcześniejszej okres przyznanego dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.
 • Aby otrzymać powiększony o dopłatę dodatek mieszkaniowy muszą być najpierw spełnione wymogi do przyznania dodatku wynikającego z ustawy  z 21 czerwca 2001r . o dodatkach mieszkaniowych.
 • Wnioskodawca musi spełniać ponadto dodatkowe wymogi:
  a) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej  o 25% mniejszy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r
  b) najemca/podnajemca  najmował lokal przed 14 marca 2020r
  c) wcześniej nie przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę
 • Jeśli wnioskodawca nie spełnia dodatkowych wymogów do przyznania mu dodatku powiększonego o dopłatę to można mu przyznać dodatek mieszkaniowy ustalony na podstawie ustawy  z  dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych
 • Na wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą wnioskodawca musi umieścić adnotację” wniosek o dodatek  mieszkaniowy powiększony o dopłatę  do czynszu”.
 • Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o  dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:
  a) Oświadczenie  pod odpowiedzialnością karną  o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r na jednego członka gospodarstwa domowego
  b)Oświadczenie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego o najmie lokalu przed 14 marca 2020r i że wcześniej nie przysługiwał dodatek powiększony o dopłatę do czynszu
  c)dokumenty  potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek powiększony o dopłatę do czynszu


Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa się do 31 marca 2021r


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 

 1. najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych powyżej tytułów.
    Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód brutto na osobę nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Wysokość najniższej emerytury wynosi 1250,88 zł.

 
Dochód dla gospodarstw wieloosobowych:
125% = 1563,60 zł na 1 osobę.
Dochód dla gospodarstw jednoosobowych:
175% = 2189,04 zł.

 
    Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w art.3 ust.1, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
    Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
    Nie wlicza się do dochodu: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
    Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 


    Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 


1. norma dla 1 osoby - 35 m² - do 45,50 m2,
2. norma dla 2 osób   - 40 m² - do 52,00 m2,
3. norma dla 3 osób   - 45 m² - do 58,50 m2,
4. norma dla 4 osób   - 55 m² - do 71,50 m2,
5. norma dla 5 osób   - 65 m² - do 84,50 m2,
6. norma dla 6 osób   - 70 m² - do 91,00 m2,

 


w przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
    Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
    Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
    W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy zostaje wstrzymany do czasu uregulowania zaległości. Nieuregulowanie zaległości w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku spowoduje wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Jeżeli zaległości zostaną uregulowane w terminie, dodatek za okres, w którym wstrzymana była jego wypłata zostanie wypłacony.
    Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy. W grę wchodzą tu świadczenia ponoszone przez gospodarstwo domowe takie jak: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, inne niż w/w opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
    Nie stanowią wydatków wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
    Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może otrzymać ryczałt na zakup opału (który stanowi część dodatku), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalny.
   

 

Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:

 

 1. wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 2. opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 

Jeżeli w okresie na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy zmienią się dane zawarte we wniosku lub deklaracji, nie mają one wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

 


Wypłata świadczenia

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt na zakup opału.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3a w pokoju 30 ( parter ) tel. 22 770 60 29

godziny przyjęć:


poniedziałek - 1030- 1730
wtorek – 830 – 1300
środa - nieczynne
czwartek 1100 - 1530
piątek - 1100 – 1530   (wydawanie decyzji)

 


 


DODATEK ENERGETYCZNY

 


- dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy
 
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

 


Zryczałtowany dodatek energetyczny wg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 i 730) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r. poz.966 ), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu jej dostarczenia.
 
Dokumenty, które należy złożyć celem przyznania dodatku energetycznego:
 

 

 1. wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 2. Kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)
 3. rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną

 

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3a w pokoju 30 ( parter ) tel. 22 770 60 29
 
godziny przyjęć:
 
poniedziałek - 1030- 1730
wtorek – 830 – 1300
środa - nieczynne
czwartek 1100 - 1530
piątek - 1100 – 1530   (wydawanie decyzji)

 


INNE WAŻNE INFORMACJE

 


Wysokość dodatku energetycznego ogłaszanego przez Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019r obowiązująca w okresie od 1 maja 2020r do 30 kwietnia 2021r wynosi miesięcznie:
 

 

 • dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego 10,94 zł
 • dla gospodarstwa domowego 2-4 osobowego 15,19 zł
 • dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego 18,23 zł

 

 

TUTAJ POBIERZESZ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY