MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Sekcja Pracowników Socjalnych i Asystentów Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej.
Celem działania sekcji jest diagnozowanie problemów społecznych, rozpoznawanie i wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin, które własnym staraniem, przy wykorzystaniu własnych możliwości i uprawnień nie są w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podejmowane działania powinny w miarę możliwości doprowadzić do usamodzielnienia się osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ich integracji ze środowiskiem, a także zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Do zadań  pomocy społecznej gminy realizowanych przez Sekcję Pracowników Socjalnych i Asystentów Rodziny należą:

● udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych,;
● przyznawanie i wypłacanie zasiłków: stałych, okresowych, celowych;
● praca socjalna;
● organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
● organizowanie i realizowanie specjalistycznych, psychiatrycznych usług opiekuńczych;
● dożywianie dzieci;
● sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – w sytuacjach określonych przepisami prawa;
● kierowanie osób do domów pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt w tym domu;
● pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu z zakładu karnego;
● podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb oraz innych ustaw;
● współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.
   
Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej regulują przepisy Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej do wydania której podstawę stanowi wywiad środowiskowy/rodzinny.
Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub jego aktualizację stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Osoby i rodziny ubiegające są o pomoc zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swych trudnych sytuacji. Brak takiego współdziałania może stanowić  podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są do informowania pracownika socjalnego o każdej zmianie sytuacji osobistej i dochodowej mającej wpływ na przyznane świadczenia.
Osoby i rodziny przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Kryteria ustawowe do przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
Ustawa o pomocy społecznej określa kryteria dochodowe oraz powody uzasadniające ubieganie się o pomoc- kryteria te muszą występować łącznie.

Od 1 października 2018r kryterium dochodowe:

●  jednoosobowego gospodarstwa domowego  wynosi - 701zł
●  na osobę w  rodzinie wieloosobowej wynosi - 528zł
oblicza się go: liczba osób w rodzinie (Y) razy kwotę 528zł

Powody przyznania pomocy to w szczególności:

 • sieroctwo,    
 • bezdomność,    
 • bezrobocie,         
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,  
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,   
 • trudności integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,         
 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii, 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
 • klęski żywieniowej lub ekologicznej.


Osobom i rodzinom, których dochód własny przekracza kryterium ustawowe a które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji może zostać przyznana pomoc na zasadzie zwrotu całości lub części udzielonego świadczenia.

Obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej stanowiąc iż obowiązek ten spoczywa na:  

● osobach i rodzinach korzystających ze świadczeń społecznych,  
● spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej, 
● małżonku, zstępnym przed wstępnymi – jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków jak wyżej, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny której przyznano pomoc. 

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.        
   
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni pracujący w rejonach opiekuńczych oraz koordynatorzy do spraw:

●  pracy z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej;
●  pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi korzystającymi z oparcia społecznego;
●  uzależnień i przemocy w rodzinie;
●  samodzielny pracownik socjalny do spraw opieki stacjonarnej – Domy Pomocy Społecznej.