MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

W dniu 22.07.2014 r. zakończył swoją 3-letnią działalność Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 97/11 z dnia 22 lipca 2011 r.

Na okres kolejnych 3 lat Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 77/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w skład którego weszli przedstawiciele:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Policji,
  • środowiska oświatowego w Pruszkowie,
  • Sądu Rejonowego w Pruszkowie,
  • Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie,
  • Straży Miejskiej
  • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Do prac w Zespole swoich przedstawicieli nie oddelegowała służba zdrowia i Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zm.) oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy przyjętym na lata 2013-2015 Uchwałą Nr XXIX/267/13 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 stycznia 2013. r

Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przemoc w rodzinie należy rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Przez członka rodziny (art. 2 pkt 1) należy rozumieć”osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz. 553, z późn. zm), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą”.

Podejmowanie działań w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” do czego zobowiązani są przedstawiciele Policji, służby zdrowia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oświaty.

Zgodnie z zapisem art. 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie winny zawiadomić o tym Policję lub Prokuraturę.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo powoływać Grupy Robocze do prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”.

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie ul. Helenowska 3a, sala Nr 20.

Zgłoszenie może być osobiste
wysłane e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefoniczne - pod numer telefonu: (22) 758-81-30 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałki w godz. 10 – 18;
wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8 – 16.

 POBIERZ REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO