MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

 Numer rachunku bankowego MOPS w Pruszkowie, na który należy wpłacać kwoty należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego:

BANK PEKAO S.A.
31 1240 6380 1111 0010 8638 8086 

 Parter (wejście od strony podwórza)

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - 10.30 – 17.00
Wtorek, środa -  8.30 – 15.00

Czwartek – nieczynne (dzień wewnętrzny)
Piątek – nieczynne (dzień wewnętrzny)

Telefon: 22 759 46 92

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021 SĄ WYDAWANE OD MIESIĄCA SIERPNIA 2020R.
 

Podstawy prawne przyznawania świadczeń:

Ustawa z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r., poz 489, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467)

Fundusz alimentacyjny w myśl art. 1 ust.2 stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowania z budżetu państwa.
 
Osoba uprawniona, zgodnie z art. 2 ust.11 to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lun zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w myśl art 2 ust.2 oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczna egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Wysokość wypłacanych świadczeń oraz obowiązujące kryterium dochodów:
Zgodnie z art. 9 ust.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł.

LINK DO STRONY SKĄD MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W większości spraw wymagane są najczęściej wzory dokumentów:

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

 

PAMIĘTAJ - Do złożenia dokumentów w Funduszu alimentacyjnym wymagamy podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dokument można pobrać STAD