MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

 Sekcja Świadczeń Rodzinnych mieści się na parterze MOPS (wejście od strony poczty).

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - 10.30 – 17.00
Wtorek, środa -  8.30 – 15.00

Czwartek – nieczynne (dzień wewnętrzny)
Piątek – nieczynne (dzień wewnętrzny)

Telefon: 22 770 60 02
              22 770 60 03

 

Obsługujemy osoby zamieszkałe na terenie miasta Pruszkowa.

 


 

 Podstawy prawne przyznawania świadczeń:

 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r, poz. 1518 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 27 sierpnia 2015r. poz. 1238).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2017r. poz. 1466)

 

Świadczeniami rodzinnymi w myśl art. 2 są:

 

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe")

 


POBIERZ DOKUMENT:
Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na osobę. 

 

 
Rodzaje świadczeń:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
- urodzenie dziecka
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotne wychowywanie dziecka
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje na 3 i kolejne dziecko)
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcie roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może być większy niż 764 zł netto.

Świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności (nie obowiązuje kryterium dochodowe)
- zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 roku życia (nie obowiązuje kryterium dochodowe)
- świadczenie pielęgnacyjne
(nie obowiązuje kryterium dochodowe)
- specjalny zasiłek opiekuńczy (kryterium dochodowe 764zł.)

 

Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenia?
Niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z kompletem dokumentów.
Prawo do świadczeń ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo złożonymi dokumentami.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe).
Zapomoga przysługuje jednorazowo, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - kryterium dochodowe wynosi 1922 zł. na osobę.

Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka.

 

Do wniosku należy dołączyć:
- dowody osobiste obojga rodziców (do wglądu);
- akt urodzenia dziecka;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.
TUTAJ POBIERZESZ WSZYSTKIE POTRZEBNE DOKUMENTY


Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń, zasad ich przyznawania i wypłacania można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - kliknij  oraz pod numerem telefonu Sekcji Świadczeń Rodzinnych MOPS w Pruszkowie.