MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Sekcja Świadczeń Rodzinnych mieści się na parterze MOPS (wejście od strony poczty).

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - 10.30 – 17.00
Wtorek, środa -  8.30 – 15.00

Czwartek – nieczynne (dzień wewnętrzny)
Piątek – nieczynne (dzień wewnętrzny)

Telefon: 22 759 46 91


Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2018/2019

Zgodnie z art. 21 Ustawy, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018r.,
a drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 listopada danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia  następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”


Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z Programem, z pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnioski w tej sprawie przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 
Rodziny po rozwodzie. Jak otrzymać świadczenie?

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

 
Liczenie dochodu

Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.


Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w gminie. W przypadku osób ubiegających się
o świadczenie na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń, zasad ich przyznawania i wypłacania można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - kliknij  oraz pod numerem telefonu Sekcji Świadczeń Rodzinnych MOPS w Pruszkowie.