MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Ogłoszenie nr 564078-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

DOKUMENTY DO POBRANIA

INFORMACJA W SPRAWIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Ogłoszenie nr 576926-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Dostawa węgla kamiennego (orzech II) wraz z usługą transportu i rozładunku dla indywidualnych odbiorców – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkałych na terenie miasta Pruszkowa


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

DOKUMENTY DO POBRANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Ogłoszenie nr 515363-N-2019 z dnia 18 lutego 2019 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

DOKUMENTY DO POBRANIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja z otwarcia ofert z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej

Wybór najkorzystniejszej oferty